کتاب های مدارس یادگیرنده:
مجموعی کتاب هایی است که به منظور بهبود مستمر کیفیت آموزش و ارتقاء بهره‌وری مدارس در راستای تحقق اهداف آموزشی کشور و ایجاد بستر جامعه آموزشی یادگیرنده و دانش‌افزایی نیروی انسانی مدارس و افزایش مهارت ادراکی و آمد و شد از حوزۀ تئوری و رویکرد به حوزۀ روش و ابزار،مورد استفاده قرار میگیرد.